Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAGU Tools B2B (niet zijn de consumenten)

Artikel 1: Definities
Leverancier: VAGU Tools is de leverancier van professioneel hand- en elektrisch gereedschap.

Koper: De wederpartij van leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan leverancier zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan leverancier in voorkomende gevallen ook diensten verleend etc. Allen welke niet vallen onder het consumentenrecht.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen leverancier en koper, niet zijnde een consument, oftewel enkel business to business (B2B).

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen leverancier en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen leverancier en koper waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In ieder geval zijn uitgesloten alle overeenkomsten m.b.t. actie aanbiedingen en/of overeenkomsten m.b.t. producten die vanwege beschadigingen tegen een lagere verkoopprijs worden aangeboden.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1. Ieder door leverancier gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met de offerte, uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
3.3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de door koper verstrekte informatie, waarbij leverancier mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4. De bindende niet opzegbare overeenkomst tussen leverancier en koper komt tot stand op  de navolgende wijzen:
a) door uitdrukkelijke mondelingen of schriftelijke en ongewijzigde aanvaarding door koper van het door leverancier gedane aanbod;
b) door het door koper ondertekenen van de afleverbon na ontvangst van door leverancier geleverde goederen;
c) na ontvangst van de door koper voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging van leverancier.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs kan weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan leverancier worden verstrekt.

 

Artikel 5: Levering
5.1. Levering geschiedt af bestelwagen/magazijn van leverancier.
5.2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of laat afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5.4. Bij bestellingen met een aankoopwaarde lager dan €1.500,- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van koper.
Bij bestellingen met een aankoopwaarde hoger dan € 1.500,- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van leverancier, tenzij het een uitzonderlijk omvangrijk transport betreft (dit ter beoordeling aan leverancier), dan wel zendingen naar het buitenland, waarvan de kosten voor rekening van koper zijn.
5.5. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 6: Prijs en kosten
6.1. De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
6.2. Leverancier is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
6.3. Voorts is leverancier gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

 

Artikel 7: Betaling
7.1. Betaling dient te geschieden per omgaande na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2. Indien koper in gebreke blijft met de betaling per omgaande, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar.
7.4. Leverancier heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.5. Leverancier is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Leverancier is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat koper alle verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van leverancier.
8.2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5. Door leverancier geleverde zaken, die krachtens het onder 8.1. van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
8.6. Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 9: Incassokosten
9.1. Alle in redelijkheid door leverancier in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.
9.2. Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 10: Onderzoek, reclames
10.1. Manco’s dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan leverancier. De mancobrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het manco te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.
10.2. Indien een manco gegrond is, is leverancier bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product opnieuw te leveren, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
10.3. Indien de koper niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

 

Artikel 11: Vervaltermijn
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat leverancier de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan leverancier kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dien zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding
12.1.Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens leverancier voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft leverancier het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van leverancier, waaronder die tot schadevergoeding.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade van de koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag excl. BTW, dat door leverancier aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door leverancier aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van €500,= voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van leverancier. Onder leverancier zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
13.3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van leverancier.
13.4.Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van leverancier.
13.5. Leverancier is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.
13.6. Koper is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
13.7. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van leverancier.

 

Artikel 14: Vrijwaringen
14.1. De koper vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.2 Koper vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door leverancier uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover leverancier daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de koper aansprakelijk is.

 

Artikel 15: Overmacht
15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.
15.3. In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
15.4 Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan leverancier te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1. De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
16.2. Alle rechtsverhoudingen tussen leverancier en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17: Vindplaats
17.1.  Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op de website c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.